Collection: Samurai

Wrist watches painted samurai.
41 products
 • Yoshitoshi ─ Hangakujo
 • Yoshitoshi ─ Ronin, or masterless Samurai, fending off arrows
 • Yoshitoshi ─ Oya taro mitsukuni
 • Yoshitoshi ─ Hideyoshi and the moon to Shizugatake
 • Yoshitoshi ─ Soga Tokimune Galloping Bareback in Oiso
 • Yoshitoshi ─ Moon over Daimotsu Bay: Benkei
 • Yoshitoshi ─ Sawamura Tossho II as Minamoto Yoshitsune
 • Yoshitoshi ─ Picture of Shizuka and Hangan Parting at Yoshino
 • Yoshitoshi ─ Picture of Masakiyo at Shinshu Castle During the Conquest of Korea
 • Yoshitoshi ─ Actor Bando Shinsui as Takechi Mitsuhide
 • Yoshitoshi ─ Left: Kurikara Kengoro; right: Hohodemi-no-mikoto
 • Yoshitoshi ─ Picture of the Heike Clan Sinking and Perishing at Sea
 • Yoshitoshi ─ Watanabe Genji Tsuna on a Horse in the Rain
 • Yoshitoshi ─ Jiang Wu (Shobu) and the Elephant
 • Yoshitoshi ─ Tawaraya Toda and a Dragon
 • Yoshitoshi ─ Oniwaka and Carp
 • Yoshitoshi ─ Warrior on Skull
 • Yoshitoshi ─ Minamoto no Ushiwakamaru Battling with the Brigand Kumasaka Chohan
 • Yoshitoshi ─ Sagami Jiro and Taira no Masakado Attacking an Opponent on Horseback
 • Yoshitoshi ─ Gojo Bridge, an Episode from the Life of Yoshitsune
 • Yoshitoshi ─ Gojo Bridge, an Episode from the Life of Yoshitsune (Benkei)
 • Yoshitoshi ─ Saito Oniwakamaru on a Carp
 • Yoshitoshi ─ Ushiwakamaru at Gojo Bridge
 • Yoshitoshi ─ The Ghost of Akugenta Yoshihira Attacking His Executioner Namba Jiro at Nunobiki Taki