Collection: Yoshitoshi wrist watch

Wrist watches printed Yoshitoshi artworks on the dial.
61 products
 • Yoshitoshi ─ Omoi tsuzura
 • Yoshitoshi ─ Hangakujo
 • Yoshitoshi ─ Ronin, or masterless Samurai, fending off arrows
 • Yoshitoshi ─ Bunbuku chagama
 • Yoshitoshi ─ Oya taro mitsukuni
 • Yoshitoshi ─ Hideyoshi and the moon to Shizugatake
 • Yoshitoshi ─ Fukami Jikyu in moonlight
 • Yoshitoshi ─ Soga Tokimune Galloping Bareback in Oiso
 • Yoshitoshi ─ No. 1, Arrival of American Ships at Uraga
 • Yoshitoshi ─ Osome
 • Yoshitoshi ─ Appearing Awake, Behavior of a Girl of the Koka Era
 • Yoshitoshi ─ Appearing Tiresome, Behavior of a Maiden of the Kansei Era
 • Yoshitoshi ─ Appearing Graceful, Behavior of a High-Ranking Prostitute of the Tenpo Era
 • Yoshitoshi ─ Appearing Appalled, Behavior of an Unmarried Woman from Nagoya of the Ansei Era
 • Yoshitoshi ─ Appearing Happy, Behavior of a Present-Day Geisha of the Meiji Period
 • Yoshitoshi ─ Appearing Relaxed, Behavior of a Kyoto Geisha of the Kansai Era
 • Yoshitoshi ─ Fashionable Men with Impressive Bare Bodies
 • Yoshitoshi ─ Picture of Penance under the Waterfall at Mount Nachi
 • Yoshitoshi ─ Moon: Actor Ichikawa Sansho as Kezori Kuemon
 • Yoshitoshi ─ Moon over Daimotsu Bay: Benkei
 • Yoshitoshi ─ Heron Maiden
 • Yoshitoshi ─ Jade Rabbit: Sun Wukong
 • Yoshitoshi ─ Sawamura Tossho II as Minamoto Yoshitsune
 • Yoshitoshi ─ Picture of Shizuka and Hangan Parting at Yoshino